Skupina EBZ vstupuje do vývoje a výroby elektrolyzérů

Má-li být vodíková technologie udržitelná a životaschopná i do budoucna, je nezbytné industrializovat technologii elektrolýzy a rychle rozvíjet výrobní kapacity. Toho lze dosáhnout obzvláště účinně, pokud výzkumné ústavy a průmysl spojí své odborné znalosti.

Skupina EBZ již téměř dva roky spolupracuje s Centrem pro výzkum solární energie a vodíku v Bádensku-Württembersku (ZSW) na rozvoji vodíkové technologie.

Elektrolýza vody je proces, při kterém se pomocí elektřiny rozkládá voda na vodík a kyslík. Během tohoto procesu se na katodě (záporně nabité elektrodě) elektrolyzéru tvoří vodík, zatímco na anodě kyslík. Použitá elektrická energie se přeměňuje na chemickou energii, která se ukládá ve vodíku.

EBZ Gruppe steigt in die Entwicklung und Produktion von Elektrolyseblöcken ein.
[Translate to Tschechisch:] v.l.n.r. Dipl.-Wirt.-Ing. Maike Schmidt, Prof. Dr. Frithjof Staiß (ZSW), Dr. Marc-Simon Löffler (ZSW), Alexander Schmeh (COO EBZ Gruppe), Thomas Bausch (CEO EBZ Gruppe), Franz Wanner (CSO EBZ Gruppe)

Základní součástí elektrolýzního zařízení je elektrolyzér. Ten se skládá z mnoha elektrolýzních článků naskládaných na sebe. Elektrolýzní článek je jednotka skládající se z anody a katody oddělených membránou, která zabraňuje míchání vznikajících plynů. Bipolární deska vytváří plynotěsnou bariéru mezi každým elektrolýzním článkem a sousedním článkem.

Společnost ZSW vyvinula unikátní technologii elektrolyzéru, která je již za fází prototypu pro výrobu vodíku a která se vyznačuje jednak provozní účinností, jednak materiálově úsporným využitím zdrojů a možností škálovatelné sériové výroby. Po četných setkáních, při nichž došlo i k důkladné výměně názorů, kdy odborníci ze skupiny EBZ pomáhali ručně stohovat elektrolyzér ve Stuttgartu, a po zapojení do výzkumného projektu zabývajícího se sériovou výrobou elektrolyzérů (Ely-Fab BW Plan) je skupina EBZ přesvědčena, že může v budoucnu významně přispět k naléhavě nutné energetické transformaci. Posláním a cílem je další vývoj a sériová výroba alkalického tlakového elektrolyzéru.

U příležitosti návštěvy Prof. Frithjofa Staisse (výkonný člen představenstva ZSW, energetická politika a nositelé energie), Dr. Marca-Simona Löfflera (liniový management obnovitelných paliv a procesů) a Maike Schmidt, Dipl.-Wirt.-Ing. (liniový management systémové analýzy, členka poradního sboru pro klima zemské vlády a zemského parlamentu Bádenska-Württemberska) byla proto 25. března v Ravensburgu podepsána licenční smlouva. Za skupinu EBZ smlouvu podepsal generální ředitel Thomas Bausch, který zdůraznil fantastický kombinovaný potenciál a dosavadní vynikající spolupráci se společností ZSW.

V rámci této spolupráce se skupina EBZ dále rozvíjí a stává se technologickým podnikem. Toto široké a vskutku vhodné postavení skupiny EBZ umožní budoucí rozvoj licencovaných technologií a vertikální integraci výroby. Hlavním cílem bude nejpozději od roku 2024 spustit vlastní sériovou výrobu elektrolyzérů v Německu.

Foto:© ZSW

Das Werk 1 der EBZ Gruppe in der Bleicherstraße 7 in Ravensburg.
O skupině EBZ

Skupina EBZ je jedním z předních dodavatelů v automobilovém průmyslu a specializuje se na výrobu nástrojů a výstavbu zařízení. Procesní řetězec sahá od projektování a výroby až po uvádění prototypů, tvarovacích lisovadel a výrobních a montážních systémů pro jednotky, baterie a palivové články do provozu. Díky firemní struktuře založené na klíčových kompetencích v oblasti plánování, návrhu a simulace zařízení vyvíjí tato vlastníky řízená společnost individuální a flexibilní řešení pro globální automobilový průmysl.

Skupina EBZ pokrývá široké portfolio v oblasti technologií pro výrobu karoserií díky své nabídce služeb, globálnímu působení a know-how našich zaměstnanců. Společnost zaměstnává přibližně 1800 lidí v jedenácti provozovnách po celém světě a její celkové roční tržby dosahují 390 milionů eur.

Více informací

Kontakt pro tisk

Maren Barreiro
Marketing / firemní komunikace

+49 (0) 751 886-1009

Napsat e-mail