Virtuální uvádění do provozu

Virtuální uvádění do provozu je pevnou součástí skupiny EBZ již více než 10 let a završuje digitální výrobní proces a linky.

Používá se pro předběžné testování řídicího softwaru a programů robotů při výstavbě zařízení. Systém je vizualizován ve 3D pomocí vhodného softwaru a simuluje se chování skutečného systému. To znamená, že systémy lze zajistit a jejich funkci otestovat ještě před skutečným uvedením do provozu. Skupina EBZ zřídila pro tento účel pracoviště, které je vybaveno nejmodernějšími simulačními počítači a řídicí skříní PLC speciálně navrženou pro tuto aplikaci.

 

Výzvy virtuální uvádění do provozu

Největší výzvou je realistický virtuální obraz systémů a jejich funkcí. Každá elektricky relevantní součást ovládaná skrze PLC musí být při virtuálním uvedení do provozu zobrazena z hlediska své funkce a chování. Toho se dosahuje pomocí modelů chování. Tým EBZ pro virtuální uvádění do provozu je schopen vytvářet vlastní modely chování a vyvíjet je pro knihovnu našich zákazníků. Ty pak mohou být použity pro další projekty.

Výhody

Hlavní důraz při virtuálním uvádění do provozu je kladen na zvyšování kvality a zálohování programů PLC a robotů. To nám umožňuje včas odhalit chyby v řídicím programu a procesu a odstranit je ještě před skutečným uvedením do provozu.

Pomáhá nám to také s ohledem na délku trvání projektu, zkrátit dobu potřebnou pro uvedení do provozu u zákazníka a zvýšit efektivitu. Virtuální uvádění do provozu je pro skupinu EBZ důležitým nástrojem i ve vztahu k našim dodavatelům, protože můžeme předem provést kontrolu stavu výroby softwaru a programů robotů.

Služby

Virtuální uvádění do provozu nám umožňuje spustit složité systémy v předstihu a následně splnit aktuální očekávání našich zákazníků z hlediska délky trvání projektu a nákladů.

Jaké výhody nabízí virtuální uvedení do provozu zákazníkům?

  • Včasné odhalení a odstranění chyb
  • Včasné odhalení rizik
  • Včasné testování funkčnosti systému

 

V kdy se používá?

Virtuální uvedení do provozu probíhá před skutečným uvedením do provozu. Ve společnosti EBZ prochází virtuálním uvedením do provozu více než 90 % našich nových systémů a integrací.

Digitální dvojče

Digitální dvojče je přesnou kopií reality a rozšířením virtuálního uvedení do provozu. Z modelu virtuálního uvedení do provozu je vytvořen přesný obraz skutečného systému, který je identický svým vzhledem i chováním. Díky tomu je možné rychle reagovat na změny v softwaru. Ty lze následně otestovat na digitálním dvojčeti a ověřit před jejich importem do reálného systému.

Der digitale Zwilling ist eine Erweiterung der VIBN und hilft dabei Veränderungen der Software zu erkennen und darauf zu reagieren.

Výzvy

Hlavními výzvami při vytváření digitálního dvojčete je přehrávání reálných informací a změn ve virtuálním uvedení do provozu. Digitální dvojče musí být průběžně aktualizováno a odrážet realitu, má-li být možné se kdykoli vrátit k virtuálnímu uvedení do provozu. To se týká především oblasti modelování chování a 3D obrazu. Virtuální modely chování se musí chovat stejně jako reálná součást. Má-li být provedena analýza a realizována optimalizace, musí být 3D obraz přesným zobrazením skutečného systému.

Výhody

Největší výhodou digitálního dvojčete je, že máme možnost kdykoli otestovat a ověřit změny v programech PLC a robotů na digitálním dvojčeti dříve, než jsou importovány do reálného systému. To nám zejména v integračních projektech a při konverzích systémů šetří mnoho času, protože takové změny mohou obvykle probíhat pouze o víkendech.

Digitální stín

Digitální stín je také rozšířením modelu virtuálního uvedení do provozu. Při něm se zaměřujeme především na monitorování systému. 3D model je propojen přímo s reálným systémem a přenáší stav zařízení v přímém přenosu. Systém je možné sledovat z centrální pozice prostřednictvím webového přenosu, což umožňuje cílený zásah v případě poruch. V digitálním stínu lze také zobrazit konkrétní informace o systému, přičemž pracovník v případě poruchy obdrží důležité informace a provozní pokyny.

Der digitale Schatten ist ein 3D-Modell einer Anlage, das den live Anlagenzustand überträgt.

Výzvy

Stejně jako u digitálního dvojčete je i zde výzvou udržovat 3D model aktualizovaný. Kromě toho je důležité v úzké spolupráci s naším zákazníkem projednat, které informace by měly být do digitálního stínu importovány a jak tyto informace můžeme získat.

Výhody

Jednou z největších výhod digitálního stínu je sledování a analýza systémů z centrální pozice. V 3D modelu je možné se volně pohybovat a podrobněji zkoumat speciální situace, aniž by bylo nutné zastavit skutečný systém. Závady, které se například vyskytnou v předchozí směně, lze v digitálním stínu bez problémů reprodukovat, analyzovat a odstranit.

Váš kontakt

Henrik König
Management prodeje

+49 (0) 751 886-0

Napsat e-mail

Další témata
Systémy pro karoserie
Automatizace
Inženýrské výrobní systémy